هاست دایرکت ادمین

هاست اختصاصی لینوکس دایرکت ادمین 1

فضاي هاست50 مگابايت
ترافيک ماهانه 500 مگابایت
تعداد دامنه 1 عدد
تعداد ساب دامنه 0 عدد

هاست اختصاصی لینوکس دایرکت ادمین 2


فضاي هاست100 مگابايت

ترافيک ماهانه 1 گيگابايت

تعداد دامنه 1 عدد

تعداد ساب دامنه 1 عدد

تعداد ايمل 1 عدد

تعداد پايگاه داده 1 عدد

تعداد اف تی پی 1 عدد

سيستم عامل لينوکسcentos 6

SSL رایگان

تعداددامنهir رایگان1عدد

کنترل پنل دايرکت ادمين

سرور داخل ايران

هاست اختصاصی لینوکس دایرکت ادمین 3


فضاي هاست200 مگابايت

ترافيک ماهانه 2 گيگابايت

تعداد دامنه 1 عدد

تعداد ساب دامنه 2 عدد

تعداد ايمل 2 عدد

تعداد پايگاه داده 2 عدد

تعداد اف تی پی 2 عدد

سيستم عامل لينوکسcentos 6

SSL رایگان

تعداددامنهir رایگان1عدد

کنترل پنل دايرکت ادمين

سرور داخل ايران

هاست اختصاصی لینوکس دایرکت ادمین 4


فضاي هاست400 مگابايت

ترافيک ماهانه 4 گيگابايت

تعداد دامنه 1 عدد

تعداد ساب دامنه 4 عدد

تعداد ايمل 4 عدد

تعداد پايگاه داده 4 عدد

تعداد اف تی پی 4 عدد

سيستم عامل لينوکسcentos 6

SSL رایگان

تعداددامنهir رایگان1عدد

کنترل پنل دايرکت ادمين

سرور داخل ايران

هاست اختصاصی لینوکس دایرکت ادمین 5


فضاي هاست1 گيگابايت

ترافيک ماهانه 10 گيگابايت

تعداد دامنه2 عدد

تعداد ساب دامنه 10 عدد

تعداد ايمل 10 عدد

تعداد پايگاه داده 10 عدد

تعداد اف تی پی 10 عدد

سيستم عامل لينوکسcentos 6

SSL رایگان

تعداددامنهir رایگان1عدد

کنترل پنل دايرکت ادمين

سرور داخل ايران

هاست اختصاصی لینوکس دایرکت ادمین 6


فضاي هاست2 گيگابايت

ترافيک ماهانه 20 گيگابايت

تعداد دامنه2 عدد

تعداد ساب دامنه 20 عدد

تعداد ايمل 20 عدد

تعداد پايگاه داده 20 عدد

تعداد اف تی پی 20 عدد

سيستم عامل لينوکسcentos 6

SSL رایگان

تعداددامنهir رایگان1عدد

کنترل پنل دايرکت ادمين

سرور داخل ايران

هاست اختصاصی لینوکس دایرکت ادمین 7


فضاي هاست4 گيگابايت

ترافيک ماهانه 40 گيگابايت

تعداد دامنه 2 عدد

تعداد ساب دامنه 40 عدد

تعداد ايمل 40 عدد

تعداد پايگاه داده 40 عدد

تعداد اف تی پی 40 عدد

سيستم عامل لينوکسcentos 6

SSL رایگان

تعداددامنهir رایگان1عدد

کنترل پنل دايرکت ادمين

سرور داخل ايران

هاست اختصاصی لینوکس دایرکت ادمین 8


فضاي هاست8 گيگابايت

ترافيک ماهانه 80 گيگابايت

تعداد دامنه 4 عدد

تعداد ساب دامنه 80 عدد

تعداد ايمل 80 عدد

تعداد پايگاه داده 80 عدد

تعداد اف تی پی 80 عدد

سيستم عامل لينوکسcentos 6

SSL رایگان

تعداددامنهir رایگان1عدد

کنترل پنل دايرکت ادمين

سرور داخل ايران

هاست اختصاصی لینوکس دایرکت ادمین 9


فضاي هاست20 گيگابايت

ترافيک ماهانه 200 گيگابايت

تعداد دامنه 2 عدد

تعداد ساب دامنه 200 عدد

تعداد ايمل 200 عدد

تعداد پايگاه داده 200 عدد

تعداد اف تی پی 200 عدد

سيستم عامل لينوکسcentos 6

SSL رایگان

تعداددامنهir رایگان1عدد

کنترل پنل دايرکت ادمين

سرور داخل ايران

هاست اختصاصی لینوکس دایرکت ادمین 10


فضاي هاست20 گيگابايت

ترافيک ماهانه 200 گيگابايت

تعداد دامنه 2 عدد

تعداد ساب دامنه 200 عدد

تعداد ايمل 200 عدد

تعداد پايگاه داده 200 عدد

تعداد اف تی پی 200 عدد

سيستم عامل لينوکسcentos 6

SSL رایگان

تعداددامنهir رایگان1عدد

کنترل پنل دايرکت ادمين

سرور داخل ايران