دایرکت ادمین

هاست اختصاصی لینوکس دایرکت ادمین 1

فضاي هاست50 مگابايت
ترافيک ماهانه 500 مگابایت
تعداد دامنه 1 عدد
تعداد ساب دامنه 0 عدد
تعداد ايمل 0 عدد
تعداد پايگاه داده 0 عدد
تعداد اف تی پی 0 عدد
سيستم عامل لينوکسcentos 7
SSL رایگان
کنترل پنل دايرکت ادمين
سرور داخل ايرانcrmit

هاست اختصاصی لینوکس دایرکت ادمین 2

فضاي هاست100 مگابايت
ترافيک ماهانه 1 گيگابايت
تعداد دامنه 1 عدد
تعداد ساب دامنه 1 عدد
تعداد ايمل 1 عدد
تعداد پايگاه داده 1 عدد
تعداد اف تی پی 1 عدد
سيستم عامل لينوکسcentos 7
SSL رایگان
کنترل پنل دايرکت ادمين
سرور داخل ايران

هاست اختصاصی لینوکس دایرکت ادمین 3

فضاي هاست200 مگابايت
ترافيک ماهانه 2 گيگابايت
تعداد دامنه 1 عدد
تعداد ساب دامنه 2 عدد
تعداد ايمل 2 عدد
تعداد پايگاه داده 2 عدد
تعداد اف تی پی 2 عدد
سيستم عامل لينوکسcentos 7
SSL رایگان
کنترل پنل دايرکت ادمين
crmitسرور داخل ايران

هاست اختصاصی لینوکس دایرکت ادمین 4

فضاي هاست400 مگابايت ترافيک ماهانه 4 گيگابايت تعداد دامنه 1 عدد تعداد ساب دامنه 4 عدد تعداد ايمل 4 عدد تعداد پايگاه داده 4 عدد تعداد اف تی پی 4 عدد سيستم عامل لينوکسcentos 7 SSL رایگان کنترل پنل دايرکت ادمين crmitسرور داخل ايران


هاست اختصاصی لینوکس دایرکت ادمین 5

فضاي هاست1 گيگابايت
ترافيک ماهانه 10 گيگابايت
تعداد دامنه2 عدد
تعداد ساب دامنه 10 عدد
تعداد ايمل 10 عدد
تعداد پايگاه داده 10 عدد
تعداد اف تی پی 10 عدد
سيستم عامل لينوکسcentos 7
SSL رایگان
کنترل پنل دايرکت ادمين
crmitسرور داخل ايران

هاست اختصاصی لینوکس دایرکت ادمین 6

فضاي هاست2 گيگابايت ترافيک ماهانه 20 گيگابايت تعداد دامنه2 عدد تعداد ساب دامنه 20 عدد تعداد ايمل 20 عدد تعداد پايگاه داده 20 عدد تعداد اف تی پی 20 عدد سيستم عامل لينوکسcentos 7 SSL رایگان کنترل پنل دايرکت ادمين سرور داخل ايرانcrmit


هاست اختصاصی لینوکس دایرکت ادمین 7

فضاي هاست4 گيگابايت ترافيک ماهانه 40 گيگابايت تعداد دامنه 2 عدد تعداد ساب دامنه 40 عدد تعداد ايمل 40 عدد تعداد پايگاه داده 40 عدد تعداد اف تی پی 40 عدد سيستم عامل لينوکسcentos 7 SSL رایگان کنترل پنل دايرکت ادمين crmitسرور داخل ايران


هاست اختصاصی لینوکس دایرکت ادمین 8

فضاي هاست8 گيگابايت
ترافيک ماهانه 80 گيگابايت
تعداد دامنه 4 عدد
تعداد ساب دامنه 80 عدد
تعداد ايمل 80 عدد
تعداد پايگاه داده 80 عدد
تعداد اف تی پی 80 عدد
سيستم عامل لينوکسcentos 6
SSL رایگان
کنترل پنل دايرکت ادمين
سرور داخل ايران

هاست اختصاصی لینوکس دایرکت ادمین 9

فضاي هاست20 گيگابايت
ترافيک ماهانه 200 گيگابايت
تعداد دامنه 2 عدد
تعداد ساب دامنه 200 عدد
تعداد ايمل 200 عدد
تعداد پايگاه داده 200 عدد
تعداد اف تی پی 200 عدد
سيستم عامل لينوکسcentos 7
SSL رایگان
کنترل پنل دايرکت ادمين
crmitسرور داخل ايران