از قبل می دانیم user ای که با آن سیستم عامل را نصب کرده ایم دسترسی sudo را دارد. جهت اطمینان در خط فرمان Terminal  (SSH)دستور  های زیر را به ترتیب وارد کنید.

groups

sudo su

سپس رمز عبوری که در هنگام نصب سیستم عامل برای کاربر  مثلا crmit انتخاب کرده بودید را وارد کنید.

بعد از وارد کردن رمز سوئیچ شدید به root

 

دستور  تغیر رمز عبور جدید root  را وارد نمائید.

passwd root

سپس رمز عبور جدید را وارد نمائید و کلید ENTER را بزنید

و رمز عبور جدید را  دوباره  وارد نمائید .

بعد از اینکه رمز جدید تغیر یافت در ادامه باید برای کاربر root دسترسی SSH را فعال کنید.

دستور زیر را در ترمینال وارد کنید.

nano /etc/ssh/sshd_config

 

در صفحه ای که باز شده است  به دنبال عبارت PermitRootLogin# بگردید بعد از عبارت سطر  #LoginGraceTime 2m ،  و کاراکتر خط  PermitRootLogin# را  حذف کنید و مقدار PermitRootLogin yes  را بعد از سطر #LoginGraceTime 2m  اضافه کنید.

 

کلید های Ctrl + X را فشار داده و سپس کلید Y و در ادامه ENTER را بزنید  تا این تنظیمات ذخیره شود.

 

در ادامه، عبارت زیر را در ترمینال وارد کنید تا این سرویس ری استارت شود.

service sshd restart

و با کاربر root می توانید در  ترمینال (SSH) وارد شوید2024/01/05

« برگشت