با استفاده از دستور زیر  را به ترتیب  در محیط SSH اجرا کنید

 

cd /usr/local/directadmin/custombuild

./build set userdir_access yes

./build update

./build rewrite_confs

 

با آدرس های زیر می توانید با نام کاربری وب سایت را مشاهده نمایید

مثال
http://85.185.201.4/~softit
http://x.x.xx.xxx/~username2023/07/19

« برگشت