آیا دیسک سخت من باید به ابر منتقل شود؟

آیا دیسک سخت من باید به ابر منتقل شود؟ این که آیا شما یک ترابایتی از عکس تعطیلات و یا یک میزبان از اسناد حساس نشسته در کامپیوتر خود دارید، می خواهید اطلاعاتتان را امن،…