یافتن محصولات و سرویس ها

VDS 1 سرور نیمه اختصاصی ایران
شروع از
500,000ریال ماهانه

پردازنده 1 هسته

حافظه1 گیگابایت

فضای دیسک25 گیگابایت

ترافیک ماهیانه 100 گیگابایت

تعدادآی پی 1عدد

راه اندازی رایگان

قیمت یک ماهه500/000 ریال

قیمت سه ماهه1/400/000 ریال

قیمت شش ماهه2/600/000 ریال

قیمت یک ساله4/800/000 ریال
VDS 2 سرور نیمه اختصاصی ایران
شروع از
1,000,000ریال ماهانه

پردازنده 2 هسته

حافظه2 گیگابایت

فضای دیسک50 گیگابایت

ترافیک ماهیانه 200 گیگابایت

تعدادآی پی 1عدد

راه اندازی رایگان

قیمت یک ماهه1/000/000 ریال

قیمت سه ماهه2/700/000 ریال

قیمت شش ماهه5/000/000 ریال

قیمت یک ساله9/000/000 ریال
VDS 3 سرور نیمه اختصاصی ایران
شروع از
1,500,000ریال ماهانه

پردازنده 3 هسته

حافظه3 گیگابایت

فضای دیسک100 گیگابایت

ترافیک ماهیانه 300 گیگابایت

تعدادآی پی 1عدد

راه اندازی 250000ریال یک بار

قیمت یک ماهه1/500/000 ریال

قیمت سه ماهه4/000/000 ریال

قیمت شش ماهه7/000/000 ریال

قیمت یک ساله12/000/000 ریال
VDS 4 سرور نیمه اختصاصی ایران
شروع از
2,000,000ریال ماهانه

پردازنده 4 هسته

حافظه4 گیگابایت

فضای دیسک150 گیگابایت

ترافیک ماهیانه 400 گیگابایت

تعدادآی پی 1عدد

راه اندازی 250000 ریال یک بار

قیمت یک ماهه2/000/000 ریال

قیمت سه ماهه5/500/000 ریال

قیمت شش ماهه10/000/000 ریال

قیمت یک ساله18/000/000 ریال
VDS 5 سرور نیمه اختصاصی ایران
شروع از
2,500,000ریال ماهانه

پردازنده 5 هسته

حافظه5 گیگابایت

فضای دیسک200 گیگابایت

ترافیک ماهیانه 500 گیگابایت

تعدادآی پی 1عدد

راه اندازی 500000ریال یک بار

قیمت یک ماهه2/500/000 ریال

قیمت سه ماهه7/000/000 ریال

قیمت شش ماهه13/000/000 ریال

قیمت یک ساله24/000/000 ریال
VDS 6 سرور نیمه اختصاصی ایران
شروع از
3,000,000ریال ماهانه

پردازنده 6 هسته

حافظه6 گیگابایت

فضای دیسک250 گیگابایت

ترافیک ماهیانه 600 گیگابایت

تعدادآی پی 1عدد

راه اندازی 500000 ریال یک بار

قیمت یک ماهه3/000/000 ریال

قیمت سه ماهه8/500/000 ریال

قیمت شش ماهه15/000/000 ریال

قیمت یک ساله28/000/000 ریال