یافتن محصولات و سرویس ها

هاست لینوکس 1
رایگان!

فضاي هاست50 مگابايت

ترافيک ماهانه 500 مگابایت

تعداد دامنه 1 عدد

تعداد ساب دامنه 0 عدد

تعداد ايمل0 عدد

تعداد پايگاه داده 0 عدد

تعداد اف تی پی 0 عدد

سيستم عامل لينوکسcentos 7

SSL رایگان

تعداددامنهir رایگان0عدد

کنترل پنل دايرکت ادمين

سرور داخل ايرانهاست لینوکس 2
شروع از
150,000ریال سالانه

فضاي هاست100 مگابايت

ترافيک ماهانه 1 گيگابايت

تعداد دامنه 1 عدد

تعداد ساب دامنه 1 عدد

تعداد ايمل 1 عدد

تعداد پايگاه داده 1 عدد

تعداد اف تی پی 1 عدد

سيستم عامل لينوکسcentos 7

SSL رایگان

تعداددامنهir رایگان1عدد

کنترل پنل دايرکت ادمين

سرور داخل ايرانهاست لینوکس 3
شروع از
250,000ریال سالانه

فضاي هاست200 مگابايت

ترافيک ماهانه 2 گيگابايت

تعداد دامنه 1 عدد

تعداد ساب دامنه 2 عدد

تعداد ايمل 2 عدد

تعداد پايگاه داده 2 عدد

تعداد اف تی پی 2 عدد

سيستم عامل لينوکسcentos 7

SSL رایگان

تعداددامنهir رایگان1عدد

کنترل پنل دايرکت ادمين

سرور داخل ايرانهاست لینوکس 4
شروع از
450,000ریال سالانه

فضاي هاست400 مگابايت

ترافيک ماهانه 4 گيگابايت

تعداد دامنه 1 عدد

تعداد ساب دامنه 4 عدد

تعداد ايمل 4 عدد

تعداد پايگاه داده 4 عدد

تعداد اف تی پی 4 عدد

سيستم عامل لينوکسcentos 7

SSL رایگان

تعداددامنهir رایگان1عدد

کنترل پنل دايرکت ادمين

سرور داخل ايرانهاست لینوکس 5
شروع از
1,000,000ریال سالانه

فضاي هاست1 گيگابايت

ترافيک ماهانه 10 گيگابايت

تعداد دامنه2 عدد

تعداد ساب دامنه 10 عدد

تعداد ايمل 10 عدد

تعداد پايگاه داده 10 عدد

تعداد اف تی پی 10 عدد

سيستم عامل لينوکسcentos 7

SSL رایگان

تعداددامنهir رایگان1عدد

کنترل پنل دايرکت ادمين

سرور داخل ايرانهاست لینوکس 6
شروع از
1,500,000ریال سالانه

فضاي هاست2 گيگابايت

ترافيک ماهانه 20 گيگابايت

تعداد دامنه 2 عدد

تعداد ساب دامنه 20 عدد

تعداد ايمل 20 عدد

تعداد پايگاه داده 20 عدد

تعداد اف تی پی 20 عدد

سيستم عامل لينوکسcentos 7

SSL رایگان

تعداددامنهir رایگان1عدد

کنترل پنل دايرکت ادمين

سرور داخل ايرانهاست لینوکس 7
شروع از
2,500,000ریال سالانه

فضاي هاست4 گيگابايت

ترافيک ماهانه 40 گيگابايت

تعداد دامنه 2 عدد

تعداد ساب دامنه 40 عدد

تعداد ايمل 40 عدد

تعداد پايگاه داده 40 عدد

تعداد اف تی پی 40 عدد

سيستم عامل لينوکسcentos 7

SSL رایگان

تعداددامنهir رایگان1عدد

کنترل پنل دايرکت ادمين

سرور داخل ايرانهاست لینوکس 8
4,500,000ریال سالانه

فضاي هاست8 گيگابايت

ترافيک ماهانه 80 گيگابايت

تعداد دامنه 4 عدد

تعداد ساب دامنه 80 عدد

تعداد ايمل 80 عدد

تعداد پايگاه داده 80 عدد

تعداد اف تی پی 80 عدد

سيستم عامل لينوکسcentos 6

SSL رایگان

تعداددامنهir رایگان1عدد

کنترل پنل دايرکت ادمين

سرور داخل ايرانهاست لینوکس 9
شروع از
8,500,000ریال سالانه

فضاي هاست20 گيگابايت

ترافيک ماهانه 200 گيگابايت

تعداد دامنه 2 عدد

تعداد ساب دامنه 200 عدد

تعداد ايمل 200 عدد

تعداد پايگاه داده 200 عدد

تعداد اف تی پی 200 عدد

سيستم عامل لينوکسcentos 6

SSL رایگان

تعداددامنهir رایگان1عدد

کنترل پنل دايرکت ادمين

سرور داخل ايرانهاست لینوکس 10
16,000,000ریال سالانه

فضاي هاست50 گيگابايت

ترافيک ماهانه 500 گيگابايت

تعداد دامنه 5 عدد

تعداد ساب دامنه 500 عدد

تعداد ايمل 500 عدد

تعداد پايگاه داده 500 عدد

تعداد اف تی پی 500 عدد

سيستم عامل لينوکسcentos 6

SSL رایگان

تعداددامنهir رایگان1عدد

کنترل پنل دايرکت ادمين

سرور داخل ايران